Testamente

Er dine arvinger sikret? Hvis du ikke har oprettet et testamente, kan du ikke være sikker på, at dine arvinger får det efter dig, som du ønsker. Eller, at det er de rigtige, der får det. Mange tror for eksempel, at samlevende arver hinanden, hvis de har boet sammen i minimum to år. Det passer ikke! I skal skrive et testamente. Hvis der ikke er et testamente kan dine arvinger også gå hen og blive uvenner, når din arv skal deles, hvilket kan være ødelæggende for en familie. I det nedenstående kan du læse, hvad der sker, hvis du ikke har oprettet et testamente og, hvordan du kan sikre dine arvinger ved at udarbejde et testamente, der afspejler dine ønsker.

Hvis du ikke har et testamente

Desværre er der ikke noget som arv og penge, der kan få selv de bedste venner og familiemedlemmer til at komme op at toppes. Opretter du ikke et testamente, er det næsten en invitation til skænderier mellem dine arvinger. Du kan heller ikke være sikker på, at de rette arver dig. Herunder er der oplistet helt konkrete situationer, hvor det kan være et stort problem, at der ikke forelægger et retningsgivende testamente:

 • Hvis du ikke er gift med den, du lever sammen med, arver vedkommende dig ikke. Det passer ikke, at man arver hinanden, hvis man har været samboende i to år. Man kan kun sikre en samlevende partner gennem ægteskab eller ved at oprette et gyldigt testamente.
 • Skulle begge forældre dø uden, at der er udfærdiget et testamente, der fortæller hvem, som skal overtage forældremyndigheden, er det et problem for børn, der ikke er myndige.
 • Hvis dine børn arver dig uden at arven er udformet som særeje, vil deres ægtefælle være berettiget til halvdelen af arven ved en skilsmisse.
 • Hvis et ægtepar har børn udenfor det nuværende ægteskab, skal ægtefællens børn, have halvdelen af arven, hvis deres mor eller far dør. Medmindre der i et testamente er bestemt, at den tilbageværende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.
 • Manglende anvisninger for arvens båndlæggelse, vedligeholdelse af graven, arvingers fortrinsret mm er ligeledes problematisk.

Forældelse af testamenter oprettet før 2008

I 2008 gennemgik arveloven en større række ændringer. Desværre betyder det, at testamenter oprettet i årene inden 2008 kan stride imod arveloven, som den ser ud nu. De kan ganske enkelt være forældede. Har du oprettet et testamente før 2008, er det derfor vigtigt, at du enten får det opdateret, så det passer til den eksisterende arvelov eller får skrevet et nyt.

Ændringerne i arveloven i hovedtræk

 • Ægtefæller får nu halvdelen af den afdøde ægtefælles arv, imod den tredjedel de tidligere fik, hvis der var børn efter den afdøde.
 • Ægtefæller og livsarvingers tvangsarv udgør nu kun 25 procent af den arv der er legal, hvorimod den tidligere udgjorde 50 procent.
 • Tvangsarven kan begrænses til 1 million kr.
 • Samlevere, der ikke er gift, kan via et testamente beslutte at arve hinanden på samme måde som, hvis de var gift.
 • Solvenskravene i relation til udlevering af et bo, der er uskiftet har ligeledes ændret sig. Det kan du læse mere om på domstol.dk.

Hvad skal du overveje?

Der er mange ting at overveje i forbindelse med et testamente. Er I to, der opretter et sammen, er det naturligvis vigtigt, at I nøje overvejer detaljerne og mulighederne i fællesskab. Vi har oplistet 9 punkter herunder, som kan være til god hjælp, inden testamentet oprettes.

 • 1. Først og fremmest skal I være enige som ægtepar eller samlevende, hvis I udarbejder et testamente i fællesskab. I vil opnå det bedste testamente ved at være ærlige med hensyn til jeres ønsker.
 • 2. Det er vigtigt at huske at udarbejde et børnetestamente, hvis dine børn ikke er myndige. I tilfælde af at begge forældre omkommer, står der i børnetestamentet hvem, du eller I ønsker, skal være børnenes værge, indtil de bliver myndige.
 • 3. Hvis du tidligere har oprettet et notartestamente skal du huske at tilbagekalde det fra byretten. Glemmer du det, kan der opstå tvivl i forhold til, hvilket testamente som gælder.
 • 4. Du skal huske, at dine børn skal dele en arv fra dig med deres ægtefælle – også hvis de bliver skilt. Vil du, at dine børn selv skal kunne beholde hele din arv, skal du tildele dine børn særeje i testamentet. Ved modtagelsen af arven skal dit barn og vedkommendes ægtefælle få oprettet en ægtepagt.
 • 5. Med de mange skilsmisser, der er, er mange ægtepar i den situation, at de har børn fra andre forhold. De børn skal mindst have deres såkaldte tvangsarv på 25 procent, når deres mor eller far dør. Det kan desværre få den konsekvens, at den tilbageværende ægtefælle må sælge huset mm. for at kunne betale tvangsarven. Hvis I får jeres børn til med en underskrift at indvilge i, at den, der lever længst, må blive i uskiftet bo, undgås den situation imidlertid.
 • 6. Du kan overveje at indskrive en meddelelse til dine arvinger i testamentet. Det kan for eksempel være en hilsen, der fortæller arvingerne, at du ønsker at de fordeler arven uden stridigheder.
 • 7. Du skal sikre dig, at det pensions- og forsikringsselskab du har følger den formuefordeling, som testamentet foreskriver. Nogle gør og andre ikke. Vil du have vished for, at et indestående tildeles dine arvinger, skal du tjekke det med selskabet.
 • 8. Det anbefales at oprette et notartestamente frem for et vidnetestamente. Et notartestamente betyder, at det skrives under med en notar til stede som vidne. På den måde opbevares testamentet i et centralregister og kan således ikke forsvinde.
 • 9. Desværre får mange ikke oprettet et testamente mens tid er. Det kan efterlade arvingerne i en svær situation og måske skabe splid og uvenskab mellem dem mange år frem. Et testamente kan derimod bevirke, at de i stedet kan hjælpe hinanden igennem en vanskelig periode.

Ved du hvem der arver dig?

Mange mener de har styr på, hvem der kommer til at arve efter dem. Men måske er der også andre aspekter, du skal overveje. Overordnet er arveloven inddelt i tre klasser. Klasse et dækker over børn og ægtefæller – de arver først. Klasse to dækker over forældre, søskende samt deres børn – de arver, hvis der ikke er arvinger i klasse et. Klasse tre dækker over bedsteforældre samt deres børn, som arver, hvis der ikke er arvinger i hverken klasse et eller to.
Herunder kan du læse mere om, hvem der arver efter dig og også, om det du skal holde øje med, hvis du intet testamente har.

Alene uden børn:

Når du ingen børn har, arver dine forældre dig. Er de ikke levende, er det dine søskende og dernæst deres børn, der arver. Da du ingen tvangsarvinger har, bestemmer du selv fordelingen af arven. Dine forældre skal betale 15 procent i arveafgift, hvorimod dine søskende og lignende skal betale 36,25 procent til staten.

Alene med børn:

Har du børn er det i første omgang dem, der arver efter dig. Er de ikke levende, så arver dine børnebørn. Er de heller ikke levende går arven til dine forældre og dernæst til dine søskende.
Da dine børn er dine såkaldte tvangsarvinger, skal de tilsammen have mindst 25 procent af arven efter dig. De skal betale 15 procent i arveafgift.

Samlevende uden børn:

I kan kun arve hinanden, hvis I har oprettet et testamente, der bedyrer at I er hinandens arvinger. Uden et sådant testamente arver dine forældre og dernæst dine søskende og derefter deres børn. Da du ikke har tvangsarvinger, bestemmer du selv over hele arven.
Samlevende med børn:

I kan kun arve hinanden, hvis I har skrevet et testamente, der bedyrer at I er hinandens arvinger.
Uden testamentet vil dine børn arve alt. Er de ikke levende er det dine børnebørn, der arver dig. Uden børnebørn vil arven gå til dine forældre og dernæst til dine søskende. Dine børn vil altid arve tilsammen 25 procent efter dig. Resten af arven kan du helt selv råde over. Giver du den til en samlever du har boet med i over to år eller alternativt har børn med skal vedkommende ingen arveafgift betale. Der er dog kun mulighed for at blive siddende i uskiftet bo, når man har indgået ægteskab.

Samlevende med hver sine børn:

I kan kun arve hinanden, hvis I har oprettet et testamente, der bedyrer at I er hinandens arvinger.
Uden testamentet vil dine børn arve alt. Tvangsarven til dine børn er uændret uanset, om du har skrevet testamente eller ikke har. Har I været samlevende i minimum to år, skal der ikke betales arveafgift. Har I boet sammen kortere tid end to år er afgiften 36,25 procent. Husk ar uskiftet bo ikke er en mulighed, når I ikke er gift.

Gift uden børn:

Er du gift, men har ingen børn, vil din ægtefælle automatisk arve dig. Har du et ønske om, at der er andre, der skal arve, må du oprette et testamente. Lever din ægtefælle ikke, når du dør, vil dine forældre arve. Dernæst dine søskende og derefter deres børn. Hvis din ægtefælle arver dig vil jeres arvinger fra begge sider arve, når din ægtefælle dør. Hvis I vil have indflydelse på, hvem der får del i arven efter jer, skal I oprette et testamente.

Gift med fælles børn:

Hvis du er gift og kun har børn med din ægtefælle, så vil dine børn arve halvdelen af din arv og din ægtefælle den anden halvdel. Medmindre du har oprettet et testamente, der siger noget andet. Er din ægtefælle, dine børn og børnebørn ikke i live, når du dør, vil dine forældre, dernæst dine søskende og derefter deres børn arve efter dig. Når du er gift, kan du vælge at sidde i uskiftet bo uden at indhente en forhåndssamtykkeerklæring. Din ægtefælle betaler ingen arveafgift. Dine børn betaler 15 procent. Overvej om jeres børn skal tildeles særeje via et testamente. Det betyder, at de ikke skal dele arven med deres ægtefælle ved en eventuel skilsmisse.

Gift med hver sine børn:

Hvis I er gift, men har hver jeres børn med tidligere partnere, vil din ægtefælle arve halvdelen af din arv og dine børn den anden halvdel til deling, med mindre du har skrevet andet i et testamente. Er ingen af disse levende, arver dine forældre, derefter dine søskende og dernæst deres børn. Hvis du ønsker at sidde i uskiftet bo, er det op til din ægtefælles børn, om det kan lade sig gøre. Du kan på forhånd bede dem skrive under på en forhåndssamtykkeerklæring. Din ægtefælle beskattes ikke af din arv, men dine børn skal betale 15 procent til staten.

JA TAK, jeg vil gerne have en helt uforpligtende samtale om arv og testamente